Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken.

Jeugdkamp R.K.S.V. Mierlo-Hout houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jeugdkamp R.K.S.V. Mierlo-Hout verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters, roepnaam en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummers (vast en/of mobiel);
 • E-mailadres(sen);
 • Medische verklaring op afstand;
 • Eventueel registratie van dieet en/of andere persoonlijke zaken (indien van toepassing);
 • Legitimatienummer (indien dit noodzakelijk is).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto op onze website staat. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen naar info@jeugdkampmierlohout.nl.

In specifieke gevallen kunnen er dieet of medische gegevens gevraagd worden voor het uitoefenen van de sport of deelname aan een activiteit. Deze gegevens zullen niet worden bewaard na afloop van het Jeugdkamp van R.K.S.V. Mierlo-Hout.

Waarom wij gegevens nodig hebben
Jeugdkamp R.K.S.V. Mierlo-Hout verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Inschrijving voor het Jeugdkamp R.K.S.V. Mierlo-Hout;
 • Afhandelen van de inschrijfkosten;
 • Informeren over het Jeugdkamp;
 • In geval van calamiteiten tijdens het Jeugdkamp.

Hoe lang wij gegevens bewaren
Jeugdkamp R.K.S.V. Mierlo-Hout zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De bewaartermijn van persoonsgegevens is, vanwege de financiële administratie, zeven jaren na beëindiging lidmaatschap (datum uitschrijving).
Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, zullen maximaal drie maanden na dato bewaard worden.

Persoonsgegevens in Excel ten behoeve van teamindelingen en slaapzaalindelingen zullen aan het einde van ieder voetbalseizoen verwijderd worden.
Persoonsgegevens op de wachtlijst zullen verwijderd worden bij aangaan inschrijving Jeugdkamp of indien een plek op de wachtlijst niet langer gewenst is.

Delen met anderen
Jeugdkamp R.K.S.V. Mierlo-Hout deelt uw persoonsgegevens (naam, telefoonnummer en medische verklaring/dieet) met vrijwilligers alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken.

Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats bij secretaris van de organisatie van het Jeugdkamp. Een uitwisseling van (persoons)gegevens met de KNVB en/of R.K.S.V. Mierlo-Hout vindt niet plaats.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij delen nooit persoonsgegevens met andere derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van uw gegevens kan alleen als u niet (meer) meegaat of lid bent van Jeugdkamp R.K.S.V. Mierlo-Hout of R.K.S.V. Mierlo-Hout. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jeugdkampmierlohout.nl (dit geldt alleen voor het Jeugdkamp van R.K.S.V. Mierlo-Hout).

Beveiliging
Jeugdkamp R.K.S.V. Mierlo-Hout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@jeugdkampmierlohout.nl.

Vragen
Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we wel elk jaar of het privacy beleid nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Met vragen kun u terecht bij info@jeugdkampmierlohout.nl.